Generalforsamling

 

Afholdes hvert år i juni måned. Dagsorden kan du se her når den foreligger:


Maemosens Vandværk indkalder hermed til ordinær generalforsamling
mandag d. 29 juni kl. 19.00 
på Hagenborgvej 3, v. Steffen Kildegård.

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

4. Budget for det kommende år fremlægges, samt fastsættelse af tilslutningsafgift.

5. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen

    På valg er Gunner Pedersen, ønsker genvalg

    Adam Habary, ønsker genvalg

    Suppleant, her skal findes ny

6. Valg af revisor

7. Behandling af indkomne forslag

8. Eventuelt

 

Vandværket er vært med en kaffe, Øl/vand samt en ostemad.

Bestyrelsen.