Generalforsamling

 

Afholdes hvert år i juni måned. Dagsorden kan du se her når den foreligger:

 

Maemosens Vandværk indkalder hermed til
Ordinær generalforsamling mandag d. 28 juni 2021 kl. 19.00
på Hagenborgvej 3  v. Steffen Kildegård

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Revideret regnskab forelægges til godkendelse

4. Budget for kommende år fremlægges samt fastlæggelse af tilslutnings beløb.

5.  Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen

På valg er: 
Erik Press - ønsker genvalg
Svend Aage Bilde - ønsker genvalg
Steffen Kildegård - ønsker genvalg
Suppleant Jens Henrik Hansen - ønsker genvalg

6. Valg af revisor

7.  Behandling af indkomne forslag

8. Evt

Vandværket er vært ved kaffe/øl/vand samt en ostemad

Bestyrelsen.